Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Осигуряване и ТРЗ

Осигуряване и ТРЗ
ПОВЕЧЕ ОТ 20 ГОДИНИ ОПИТ
 
Консултации в областта на осигурителното законодателство;
 
Планиране и прогнозиране на осигурителни задължения;
 
Представителство и защита при провеждане на проверки от Националния осигурителен институт;
 
Изготвяне на справки за НОИ;
 
Изготвяне на трудови договори съгласно изискванията на Кодекса на труда;
 
Регистрация на трудови договори пред НАП;
 
Изготвяне на ведомости за заплати;
 
Оформяне на граждански договори, сметки за изплатени суми, декларации и други необходими документи;
 
Изчисляване на дължимите осигуровки;
 
Изготвяне на платежни нареждания за дължимите осигуровки;
 
Оформяне и подаване на документи за изплащане на парични обезщетения от НОИ;
 
Оформяне и съхранение на трудови досиета на наетите лица;
 
Изготвяне на необходимите документи при прекратяване на трудови правоотношения;
 
Попълване на трудови и осигурителни книжки, образци УП-2, УП-3  и др.;
 
Подаване на ежемесечни декларации и информация за осигурените лица.