Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Държавна помощ земеделски стопанства

2020-12-08

Изменението на схемата касае удължаване на срока за инвестиране на преотстъпения данък, който много земеделски стопани са в невъзможност да спазят предвид извънредната ситуация през 2020 г., свързана с разпространението на COVID-19 на територията на България, неблагоприятните климатични условия, включително и наблюдаващата се тенденция към засушаване в резултат на климатичните промени. В тази връзка е направена промяна в ЗКПО, като съгласно § 75, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 104/08.12.2020 г.), преотстъпеният данък за 2019 г. и 2020 г. във връзка с чл. 189б, ал. 2, т. 1 от ЗКПО се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в чл. 189б, ал. 1 от ЗКПО дейност, в срок до края на втората година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Според ал. 2 на посочения преходен параграф алинея 1 се прилага след получаване на разписка с идентификационния номер на помощта от Европейската комисия за промяна на условията на схема – Помощ за инвестиции в земеделски стопанства чрез преотстъпване на корпоративен данък. Към настоящия момент това условие вече е изпълнено. Това означава, че е удължен срокът за инвестиране на преотстъпения данък по чл. 189б от ЗКПО от земеделските стопани както следва:

• преотстъпеният за 2019 г. данък ще може да се инвестира до края на 2021 г. вместо до края на 2020 г.;
• преотстъпеният за 2020 г. данък ще може да се инвестира до края на 2022 г. вместо до края на 2021 г.
Срокът за прилагане на държавната помощ е до 31 декември 2020 г., като данъчното облекчение по чл. 189б от ЗКПО за данъчна 2020 г. се ползва с подаване на годишната данъчна декларация през 2021 г. Нотифицираната пред ЕК схема за държавна помощ е публикувана на интернет страницата на МЗХГ, в раздел „Програми за финансиране“, подраздел „Държавни помощи“.