Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Годишна отчетност за дейността на предприятията 2020 година

2020-12-30

През 2021 година ще продължи да функционира изграденият от НСИ и НАП единен вход за подаване на годишните отчети за дейността, т.е. ще можете да подадете годишния си отчет за дейността (ГОД) на едно място съгласно Заповед за определянето на реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността на задължените лица (респонденти).
Годишен отчет за дейността може да бъде подаден по един от следните начини:
1. По електронен път, чрез КЕП или чрез ПИК, издаден от НАП - в ИС „Бизнес статистика“ на адрес - https://isbs.nsi.bg , като:
- с КЕП може да бъде подаден от всички групи задължени лица;
- задължително с КЕП се подава от данъчно задължени по ЗКПО лица;
- може да бъде подаден с ПИК единствено от лица - нефинансови предприятия, несъставящи баланс - физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на ТЗ, вкл. ЕТ, както и физически лица в случаите по чл.29а от ЗДДФЛ.
2. На хартиен носител
Хартиени формуляри на ГОД се подават единствено с годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ на хартиен носител в съответните териториални структури на НАП, по пощата с известие за доставка /обратна разписка/ или в пощенска станция, само от лицата по чл. 51, ал. 1 от ЗДДФЛ, които към момента на подаване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ са с прекратена регистрация или нямат регистрация като едноличен търговец.