Пълно счетоводно обслужване - Счетоводни услуги от ДНД Консулт

Определяне на общините с безработица над средната за страната за 2022

2023-02-24

Публикуване в сайта на НАП (Новини) Заповед ЗМФ-120/ 06.02.2023 г. на министъра на финансите за определяне на списък на общини с безработица със или над 25 на сто по-висока от средната за страната за 2022 година, издадена на основание чл. 183, ал. 1 във връзка с чл. 184, т. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане. Заповедта е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 16 от 17.02.2023 г.